Regulamin 17 edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie"

Pobierz:  REGULAMIN 17 edycja - doc   REGULAMIN 17 edycja -pdf

 

„Kiedy usiłujemy ukryć nasze najskrytsze uczucia, zdradzamy się całym sobą.”

/Frank Herbert – Diuna/

 Drodzy uczestnicy Konkursu!

Zapraszam Was do udziału w siedemnastej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie”, o temacie przewodnim:

„Co nam w duszy gra?” - paleta uczuć i emocji.

Uczucia i emocje towarzyszą nam od urodzenia. Odzwierciedlają nasz stosunek do otoczenia, innych ludzi i do samego siebie. Motywują nas do wielu czynów i sprawiają, że zachowujemy się właśnie w taki, a nie inny sposób. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne, od wielu lat są inspiracją dla wielkich dzieł artystycznych i literackich. Niektórzy twierdzą nawet, że bez nich nie mogłaby istnieć kultura.

W swoich pracach pokażcie więc swoje uczucia i emocje oraz sytuacje, przedmioty, zwierzęta, ludzi, miejsca i wspomnienia, które je w Was wywołują. Czekamy na Wasze barwne prace!

 

Elżbieta Skiba-Posikata

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

 

 

«Когда мы пытаемся скрыть наши сокровенн

ые побуждения, каждая черточка наша выдает нас.»

∕Фрэнк Герберт - Дюна∕

 

 

Дорогие участники конкурса !

Я приглашаю вас принять участие в семнадцатом выпуске Международного художественного конкурса «Другим взглядoм» на тему:

„Что играет в нашей душе?” - палитра чувств и эмоций.

Чувства и эмоции сопровождают нас с самого рождения. Они показывают наше отношение к окружающей среде, другим людям и нам самим. Они мотивируют нас к многим подвигам и заставляют нас вести себя таким образом, а не иначе. Kак положительные, так и отрицательные они являются инспирацией для выдающиеся художественных и литературных произведений. Некоторые даже утверждают, что без них культура не смогла бы существовать.

Итак, в ваших работах покажите, пожалуйста свои чувства и эмоции, а также ситуации, предметы, животные, люди, места и воспоминания, которых они вызывают у вас. Мы ждем ваши замечательные работы!

Эльжбета Скиба-Посиката

Директор Костра Внешкольной Работы № 1 в Сосновце

 

 

Условия XVII Международного Художественного Конкурса- doc

Условия XVII Международного Художественного Конкурса.pdf

 

Dear Participants of the Competition!

We invite you to participate in the seventeenth edition of the International Art Competition „Different Look” with the central topic:

„ What is playing in our souls? - the palette of feelings and emotions.

Feelings and emotions accompany us from birth. They reflect our attitude to the environment, other people and ourselves. They motivate us to do many things and make us behave in this and not in another way. Both positive and negative feelings, for many years have been an inspiration for great artistic and literary works. Some even say that without them culture could not exist.

So in your works show your feelings and emotions. Show situations, objects, animals, people, places and memories that they evoke in you.

We are waiting for your colourful works!    

Elżbieta Skiba-Posikata

The Headmistress of the Outside School Learning Center number 1 in Sosnowiec

 

 

 

REGULATIONS of 17th International Art Competition ‘Different Look’ - doc

REGULATIONS of 17th International Art Competition ‘Different Look’ -pdf

 

 

Odsłony: 9523